ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายนพดล สิงห์โตนาทโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
2นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นางจันทร์ฟอง ผิวสอาดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นางวิไลรัศมี แสนอุดมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ