ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายมานะ พิริยพัฒนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม36
2นางพรรณวิภา สมสะอาดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม36
3นายปิยะวัฒน์ ทองสุกโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สพม 11