ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสถิตย์ เย็นใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
2นายวิรัตน์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
3นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมเกษียณอายุ 
4นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมถึงแก่กรรม